Polisi Preifatrwydd

Diweddarwyd Ddiwethaf: 13 Hydref 2018

Fel y rhan fwyaf o wefannau, mae cadigwen.cymru yn casglu ychydig o ddata personol gan ddefnyddwyr er mwyn hwyluso'r profiad o lywio'r wefan.

Mae'r dudalen hon yn nodi sut y caiff eich data personol ei gasglu, ei ddefnyddio a'i rannu wrth ddefnyddio'r wefan, yn ogystal â'r opsiynau sydd gennych ynghlwm â'ch data.

Er mwyn cydymffurfio gyda deddfau rheoli data Ewropeaidd, caiff Cadi Gwen ei hystyried fel y Rheolydd Data ar gyfer y wefan hon.


Pa ddata a gesglir a pham?

Ffurflen gyswllt

Pan fydd ymwelwyr yn defnyddio'r ffurflen gyswllt, bydd yr holl wybodaeth a gyflwynir drwy'r ffurflen yn cael ei chasglu. Ddim ond ar gyfer ymateb i'r neges ac at ddibenion gweithredu ar unrhyw gais a wnaed gan yr anfonwr y bydd yr wybodaeth hon yn cael ei defnyddio.

Cwcis

Storfeydd bychain o ddata yw cwcis. Cânt eu hanfon gan y wefan a'u storio yn lleol ar eich cyfrifiadur. Yn dibynnu ar osodiadau eich porwr gwe, a pha elfennau o'r wefan y dewiswch ryngweithio â hwy, efallai y caiff rhai o'r cwcis canlynnol eu trosglwyddo:

  • Rydym ni'n defnyddio cwcis i wirio a ydych eisoes wedi cytuno i'r neges yn y blwch deialog cwcis. Bydd y cwcis hyn yn para am flwyddyn.
  • Rydym ni'n defnyddio cwcis i fonitro eich defnydd o'r wefan. Mae hyn yn ein helpu i wella perfformiad y wefan a darparu'r profiad gorau i'r defnyddiwr. Mae mwy o wybodaeth am y cwcis hyn a sut i optio allan ar gael o dan y pennawd Dadansoddi data isod.

Dadansoddi data

Rydym yn defnyddio Google Analytics i fonitro a dadansoddi eich defnydd o'r wefan.

Mae Google Analytics yn wasanaeth a ddarperir gan Google i dracio ac adrodd yn ôl am draffig y wefan. Bydd y data yma yn cael ei rannu gydag apiau eraill Google. Gall Google ddefnyddio'r data a gasglwyd i'ch targedu gyda hysbysebion sy'n gweddu i'ch dewisiadau ar eu rhwydwaith hysbysebu.

Gallwch stopio Google Analytics rhag derbyn gwybodaeth am eich defnydd o’r wefan drwy osod yr ategyn, Google Analytics opt-outar eich porwr gwe. Mae'r ategyn yn rhwystro cod JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, and dc.js).

Am fwy o wybodaeth am ymarferion preifatrwydd Google, ewch i'w tudalen, Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Mae rhai porwyr gwe modern (e.e. Google Chrome) yn cynnwys opsiwn o fewn eu gosodiadau sy'n caniatau i ddefnyddwyr ddewis pa gwcis i'w derbyn. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y nodwedd hon yma.

Cynnwys wedi'i fewnosod o wefannau eraill

Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Does gennym ddim rheolaeth dros gynnwys, polisïau preifatrwydd nag ymarferion preifatrwydd y gwefannau hyn.

Mae rhai elfennau o'r wefan wedi'u mewnosod o wefannau eraill (e.g. fideos, chwaraewyr sain). Mae cynnwys sydd wedi ei fewnosod o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un ffordd â phetai’r defnyddiwr wedi ymweld â'r wefan honno.

Gyda phwy y rhennir eich data?

Dydyn ni ddim yn rhannu eich data gydag unrhyw drydydd-parti, na chwaith yn storio gwybodaeth am eich defnydd o'r wefan ar gyfer unrhyw bwrpas heblaw am fonitro perfformiad. Gallwch optio allan o hyn drwy newid gosodiadau eich porwr.

Pa hawliau sydd gennych dros eich data?

Os ydych wedi defnyddio’r ffurflen gyswllt yn y gorffennol, gallwch wneud cais i dderbyn yr holl wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi.

Yn yr un modd, gallwch wneud cais i ni ddileu’r holl wybodaeth personol sydd gennym amdanoch. Dydy hyn ddim yn cynnwys data y mae’n rhaid i ni ei gadw at ddibenion gweinyddol.

I ble anfonir eich data?

Caiff cynnwys y ffurflen gyswllt ei anfon drwy wasanaeth monitro sbam.

Rydym yn defnyddio gwasanaethau trydydd-parti i'n helpu i fonitro defnydd o'r wefan.

Efallai bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo - a'i storio ar - gyfrifiaduron tu allan i’ch awdurdodaeth, ble gall rheoleiddiau gwarchod data amrywio.

Sut ydym yn gwarchod eich data?

Byddwn yn gofalu hyd yr eithaf am eich data personol, ond cofiwch nad oes unrhyw ddull o drosglwyddo gwybodaeth dros y we yn hollol ddiogel.

Newidiadau i'r polisi hwn

O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid i ni ddiweddaru y polisi hwn. Bydd y fersiwn ddiweddaraf bob amser ar gael ar y dudalen hon.

Rydych yn cael eich annog i gymryd golwg dros y polisi hwn yn rheolaidd am unrhyw newidiadau.

Cwestiynau am y polisi hwn

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y polisi hwn, gallwch gysylltu â'r Gwefeistr drwy ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.


Fersiynau blaenorol

Does dim diweddariad wedi cael ei wneud i'r Polisi Preifatrwydd eto.

Cadi Gwen

Dilynwch fi